Suksükölés bolgárul

Sokan azt hiszik, hogy a nyelvi megbélyegzés, azaz az a jelenség, hogy anyenyelvi beszélőket megbélyegzünk azért mert „helytelenül” beszélnek nyanyelvükön magyar jelenség.

Nem az.

Lássuk mik a suksükölés és társai bolgár megfelelői.

A bolgár nyelv érdekessége, hogy a sztenderd nyelv kialakításánal igyekeztek figyelembe venni mind a kelet-bolgár, mind a nyugat-bolgár nyelvjárásokat, a sztenderd így egyfajta keverék, melyet valójában senki sem beszél. A főváros Szófia teljes mértékben a nyugat-bolgár nyelvjárási területen van, így a sztenderd nyelv nem egyezik a főváros nyelvével. Így – ellentétben Magyarországgal – Bulgáriában nem a budapestiek bunkózzák a vidékieket, hanem mindenki mindenkit.

Öt jelenséget fogok leírni.

1. A sztenderd bolgár nyelvben az е magánhangzó minden esetben /E/, azaz a magyar e-nél valamivel zártabb hang. Ezzel szemben a kelet-bolgár nyelvjárásokban hangsúly utáni hangsúlytalan szótagban az е ejtése zártabb, kb. /I/, míg a nyugat-bolgár nyelvjárásokban hangsúly előtti hangsúlytalan szótagban nyitottabb, /ɛ/, sőt /æ/.

Itt különösen a kelet-bolgár ejtés van stigmatizálva.

2. A sztenderd bolgár nyelvben lágy mássalhangzó kizárólag az ао és у magánhangzó előtt lehet. Ezzel szemben a kelet-bolgár nyelvjárásokban е és и előtt is lágyulnak a mássalhangzók. A nyugat-bolgár nyelvjárásokban viszont ао és у előtt sincs lágyulás, egyszerűen a nyugat-bolgárban nem léteznek lágy mássalhangzók. A nyugat-bolgár nyelvjárások beszélői lágy mássalhangzók helyett kemény mássalhangzókat + й félhangzót ejtenek. Magyar füllel a bolgár няма (nincs) szó pl. kelet-bolgárul „nyama” formában hangzik, míg a nyugat-bolgár pedig „njama” formában.

Itt különösen a kelet-bolgár ejtés van stigmatizálva. A nyugat-bolgárok a kelet-bolgárokat azzal vádolják, hogy orosz akcentusok van, míg a kelet-bolgárok a nyugat-bolgárokat meg azzal, hogy szerb akcentussal beszélnek.

3. Az előbbi jelenséghez kapcsolódik az a nyugat-bolgár tendencia, hogy az igék végződésében szereplő lágy hangok esetében nemhogy kemény hangot + й-t ejtenek, hanem a й-t is elhagyják.

Pl. a правя szó (csinál) – a sztenderd nyelvben és kelet-bolgárul: /pravjɐ/, míg nyugat-bolgárul: /pravɐ/.

Ez a jelenség talán a leginkább stigmatizált a kelet-bolgárok által.

4. A bolgár igék három igeragozási típusra oszlanak. Kijelentő mód jelen idő többes szám első személyben a sztenderd nyelvben az első igeragozású igék végződése -им, a második igeragozású igék végződése -ем, a harmadik igeragozású igék végződése pedig -аме vagy -яме. Ezt a kelet-bolgár nyelvjárások teljes mértékben követik. A nyugat-bolgár nyelvjárások viszont minden igénél egy -e tesznek a végére, azaz az első és a máspodik igaragozásban -име és -емe végződést használnák.

правя szó (csinál): правим a sztenderd verizó, míg a nyugat-bolgár правиме.

чета szó (olvas) четем a sztenderd verizó, míg a nyugat-bolgár четеме.

Erősen stigmatizált ez a nyugat-bolgár használat a kelet-bolgárok által.

5. A kijelentő és elbeszélő mód befejezett múlt és a határozatlan múlt igealakjainakhagsúlyozása. A sztenderd nyelvben a hangsúly a szótőn marad, ez egyezik a kelet-bolgár nyelvjárások használatával. Ezzel szemben a nyugat-bolgár nyelvjársokban a hnagsúly átkerül az igeragra (ez kisebb mértékben érvényesül az igekötős igéknél, de az igekötő nélküli igéknél teljesen általános jelenség).

правя szó (csinál) befejezett múlt ideje правих, határozatlan múlt ideje правил. мисляszó (gondol) befejezett múlt ideje мислих, határozatlan múlt ideje мислил. Jelen időben a hangsúly mindkét esetben az első szótagon van, minden nyelvhasználatban, azaz /’pravjɐ/ vagy /’pravjɐ/, és /’misƗjɐ/ vagy /’misƗjɐ/. A hangsúly ott is marad mindkét múlt időben a sztenterd nyelvben, azaz /’pravix/, /’praviƗ/, /’misƗix/, /’misƗiƗ/, míg a nyugat-bolgár nyelvjárásokban a hangsúly áthelyeződik a második szótagra, azaz /prɐ’vix/, /prɐ’viƗ/,/mis’Ɨix/, /mis’ƗiƗ/.

comments powered by Disqus