magyar nyelvű szemfelnyitó, mélyelemző és tájékoztató média

2020. március 23. 06:06 - MAXVAL bircaman közíró

A vesztes palesztínok

A magyar közvéleményben ma már nem téma ez - a 2015-ös migránsválság óta -, de korábban olyan jelentősége volt, mintha ez valamiféle magyar sorskérdés lenne: a palesztínkérdés. Tessék csak emlékezni, amikor a magyar nemzeti eszme egyik jelképe a palesztín kendő volt!

2014-ben Vona Gábor egyenesen a diplomáciai kapcsolatok megszakítását követeli Izraellel, nyakában palesztín jelképekkel

Érdemes ezért most elővenni, amikor már nincs sok magyar belpolitikai jelentősége.

2015 előtt a kérdés tiszta volt:

 • a "baloldal" a zsidó ultranacionalista álláspontot ismételgette, azaz nincs Palesztína, nem léteznek palesztínok, az a föld a zsidók szent földje, s mindenki fasiszta antiszemita, aki mást állít,
 • a "jobboldal" az arab ultranacionalista álláspontot ismételgette, azaz a zsidók megszállók, betolakodók, menjenek haza, Palesztína csak a palesztínoké, a zsidó az csak egy vallás, nincs ilyen nép, s az Izrael nevű állam egy mesterséges tákolmány, melyet csak a nemzetközi zsidó lobbi tart fent.

Aztán 2015-ban csoda történt:

 • a "jobboldal" legnagyobb része semleges lett, egy kisebb rész zsidópárti lett, sőt egyesek egyenesen átvették a zsidó ultranacionalista narratívát, mely szerint a koszos arab terroristákat el kell üldözni a szent zsidó államból,
 • a "baloldal" kezdte magát kényelmetlenül érezni, hogy egyetért Orbánnal ebben a kérdésben, ezért óvatosan nyitni kezdett a Nyugat-Európában, az ottani baloldalon eleve domináns Izrael-kritikus, palesztínpárti szöveg iránt (nyilván ez alól kivétel a zsidó származású magyar ballib megmondóemberek, dehát ez végülis érthető, nem akarják a zsidó Ipper Pál Kádár-kori Izrael-ellenes uszítását megismételni).

Szeretném az egyes vonatkozó kérdéseket egyenként elővenni. 8 kérdést választottam ki, melyet relevánsnak tartok:

 • a zsidó jelenlét kérdése,
 • az arab jelenlét kérdése,
 • történelmi jogok,
 • a palesztín nép,
 • zsidó hódítók,
 • a britek cinkossága,
 • arab agresszió, a zsidó Dávid és az arab Góliát,
 • a jelen.

A zsidó jelenlét folytonossága?

Az utolsó zsidó államiság a térségben az i. e. I. századig tartott, amikor a Római Birodalom meghódította a térséget. Először a zsidó állam Róma vazallusa volt, majd az i. sz. I. sz. elején hivatalosan is római provincia lett. Ez a lakosság összetételén nem változtatott, nem történt betelepítés a területre. A lakosság legnagyobb részt zsidó volt, görög, szamaritánus, s beduin kisebbséggel. (A szamaritánusok a zsidók legközelebbi rokonnépe, a két nép az i. e. VI. században vált szét, a Szentföld perzsa meghódítása idején, amikor a babilóniai rabságba nem elhurcoltakból lettek a szamaritánusok, akik aztán konfliktusba kerültek a babilóniai rabságból 60 évvel később vissztérőkkel. A szamaritánusok máig kéteznek, jelenlegi létszámuk kb. 2 ezer fő.)

A kereszténység megalakulása annyit változtatott a helyzeten, hogy a zsidó lakosság egy kisebb része kereszténnyé lett, ezzel elvesztve a zsidó nemzetiségét is (ez összetartozott, még ma is így van ez többnyire), de egészen a II. sz. közepéig egyetértelműem zsidó volt a lakossága nagy többsége.

A első nagy változást az utolsó Róma elleni zsidó felkelés elbukása (135) hozta. A felkelésben és az azt követő megtorlásban több százezer zsidó meghalt, mások pedig elvándoroltak, ez a legnagyobb zsidó kivándorlás a területről. A zsidók még mindig relatív többségben maradtak, de immár csak a lakosság kb. felét alkották. A hiányzó lakosság helyére görög telepesek érkeztek. Rajtuk kívül voltak még szamaritánusok, beduinok, s pár ezer latin-nyelvű római telepes.

Amikor a Római Birodalom legalizálta a kereszténységet 311-ben, majd államvallásnak is nyilvánította 380-ban, a nem-keresztény lakosság jelentős része is keresztény lett. A IV. század végére a zsidó lakosság immár nem volt többségben, de mindvégig létezett.

A VII. században megtörtént arab hódítás okozta a legnagyobb változást. A beduin, görög, szamaritánus, zsidó lakosság legnagyobb része áttért az iszlámra, s lassan arabbá asszimilálódott.

Amikor a törökök meghódítják a XVI. sz. elején a területet, a lakosság 90 %-a muszlim arab, 5 % keresztény (nagyrészt arabok, kisebb részben görögök), s 5 % zsidó.

A későbbi történet már a cionista betelepülésé a XIX. sz. végétől.

Az arab jelenlét mint hódítás?

Fentiekből következik, az arab jelenlét az arab hódítással indul, viszont nem mondható el, hogy a mai arabok a hódítók utódai. Az arab lakosság legnagyobb részben az eredeti lakosság utódai, akik lassan átvették az arab nyelvet és kultúrát, asszimilálódtak az arabokhoz. Pont ugyanúgy, ahogy ez történt Észak-Afrika arab meghódításakor: egy vékony arab vezető réteg alatt az eredetileg berber lakosság nagyobb rásze arabbá asszimilálódott. Jó példa erre a mai Marokkó, ahol a lakosság kétharmada berber származású arabnak tartja magát, egyharmada pedig berbernek.

Történelmi jog?

Mind a palesztín, mind a zsidó narratíva történelmi jogokra hivatkozik. A palesztín oldal egyenesen humoros történeti mítoszokat talált ki, mely szerint tulajdonképpen minden őslakos palesztín, leszámítva a XIX. sz. végétől elkezdődött zsidó betelepülési hullámok résztvevőit. A palesztínok egyenesen a zsidó előtti összes helyi népet is a saját elődjüknek tekintik, akikkel természetesen a valóságban semmilyen identitásbeli folytonosság nem létezik - kb. mintha ma egy magyar azt állítaná, a gepidák magyarok voltak. A cél: ezzel akarnak a zsidóknál korábbi palesztínai jelenlétet igazolni. A zsidó történelem szerint az i. e. XII. században érkeztek a területre a zsidók, s ez igazolni látszik a független történelem is. Erre a palesztín válasz, hogy magukat valahogy azonosítani akarják az i. e. XII. század előtti lakossággal.

A valóságban a helyi, zsidók előtti őslakosság ugyanúgy megvan a mai palesztínok, mint a zsidók ősei között is, de identistábelileg egyikkel sem folytonos. Ami tény: a zsidó identitás folyamatos megléte sokkal régebbi a területen, mint a palesztín (arab) identitásl, csakhogy ennek semmi jelentősége nincs. Hiszen eleve nem létezik olyasmi, hogy történelmi jog. A terület azé, aki azt képes benépesíteni és megtartani.

Kitalált nép a palesztín?

Kezdjük azzal: minden nép "kitalált", hisz egyet se teremtett Isten. A népek kialakulnak, elhalnak.

A zsidó narratíva arra hivatkozik, hogy míg zsidók vannak immár 3 ezer éve, addig 100 éve még senki se hallott palesztín népről. Ez persze igaz, de a dolog nem ilyen egyszerű.

A terület a XVI. századtól az I. vh. végéig török terület volt. A török állam vallási alapon állt, nem ismerte a nemzetiségi eltéréseket. A török birodalom arab alattvalói közt a nacionalizmus a XIX. sz. közepe táján kezdett jelentkezni, ekkor kezdtek fellépni nemzeti alapon mint arabok a törökök ellen. E harc központja egyébként nem Palesztína, hanem Egyiptom volt, mely sikeresen ki is vívott egyfajta speciális, autonóm jogállást az oszmán birodalmon belül.

A közel-keleti, oszmán uralom alatti arabok identitása ekkor még egységes volt, nem létezett külön jordán, libanoni, palesztín, sőt a mai dél-szíriai területeken szír identitás sem. Nyelvileg is közösség volt: azonos arab nyelvjárást használt ez a lakosság, sőt máig ez a helyzet.

külön identitások kialakulása az I. vh. után indult meg, amikor a régiót felosztották az egyes európai hatalmak között. Törökország elvesztette minden területét a térségben: a mai Libanon és Szíria francia irányítás alá került, míg a mai Izrael és Jordánia pedig brit irányítás alá.

A palesztín identitás kezdete az a pillanat (1921), amikor a britek elkezdik külön kezelni a mai Jordánia és a mai Izrael területét. Ekkor kezdődik el az önálló palesztín identitás, melynek azonban szükséges van még 2 nemzedéknyi időre, hogy megerősödjön. Gyakorlatilag a döntő pillanat a zsidó állam megalapítása a térségben, ez az ami végleg összekovácsolja az új identitást mint közös ellenség ellen.

Azaz a palesztín nép egy létező, fiatal nép. Kezdete 100 éve lehetett, stabilizálódása még kevesebb ideje. Dehát ki mondta, hogy nem lehetnek friss, új népek? Továbbá az arab identitás itt legalább 1400 éves.

Erőszakos hódítás?

A modernkori zsidó betelepülés a Szentföldre a XIX. sz. 80-as éveiben kezdődött. Ekkor, mint már mondtam, a terület egy muszlim állam, az Oszmán Birodalom része volt. A zsidó telepesek semmit se hódítottak meg erőszakosan, az állami hatóságok jóváhagyásával telepedtek le, s az egyes területeket, ahol lettek a zsidó kolóniák, szabályosan megvették azok törvényes tulajdonosaitól - a német-zsidó Maurice Hirsch vasútépítő nagyvállalkozó és francia-zsidó Edmond Rothschild bankár hoztak létre erre a célra egy pénzügyi alapot. (Hirsch egyébként élete egy részében Magyarországon élt, ott is halt meg.)

Egyszerűen minden alapot nélkülöz az a palesztín mítosz, mely ezt a kezdeti zsidó betelepülést Amerika meghódításához akarja hasonlítani.

Érdemes hozzátenni. Mindezen betelepítések annyit változtattak a terület demográfiai helyzetén, hogy az oszmán uralom végére kb. 10 % lett a zsidó arány, miközben az arab arány 85 % körüli volt. A zsidó alapok által megvásárolt terület kb. a később brit Palesztína mandátumterület teljes területének 2 %-át tette ki az oszmán uralom végén.

A britek szerepe

A mítosz szerint az 1917-ben a brit kormány által kiadott Balfour-nyilatkozat (mely támogatta a cionisták törekvéseit) után a területet megkapó Nagy-Britannia aktívan támogatta a zsidó betelepülést.

Először is, a brit kormány aláhúzta, a térségbeli többi nép jogait szem előtt tartja eközben. Szerződést kötve közben Husszein bin Alival is, a hasemita dinasztia fejével. (Hasemita = arab dinasztia, mely Mohamed próféta egyenes ágú leszármazottaiból áll. Ma ők adják a kordániai királyi családot, de korábban ugyanez a dinasztia uralkodott Irakban és Szaúd-Arábiában is.)

Valójában a palesztín öngyilkos politika érte el azt, hogy a britek végül a zsidó oldalra álljanak. A palesztín politikai elit az I. vh. óta folyamatosan a dupla vagy semmi játékot játssza, s mindig a semmit nyeri el. A már említett Husszein bin Ali kezdte ezt el: miután a britek nem teljesítették ígéretüket, hogy egységes arab országot kap, benne Palesztínával, bojkottált minden további egyeszséget.

A britek hivatalosan átvették Palesztína irányítását 1920-ban. Amikor a britek helyi képviselőkből álló tanácsadó testületet hoztak létre 1922-ben, a palesztínok ezt bojkottálták, arra hivatkozva, hogy a számarányukhoz képest kevés helyet kaptak a testületben. Így minden képviselet nélkül maradtak. Majd a különböző palesztín főemberek egymással viszályban építettek ki kapcsolatokat a brit hatóságokkal, ezzel gyengítve saját magukat.

A zsidó bevándorlás folytatódott. A II. vh. kezdetéig kb. 300 ezer zsidó vándorolt be Palesztínába legálisan, s kb. 100 ezer illegálisan. De még így is 75 % körüli maradt az arab lakosság aránya. A növekvő zsidó betelepülésre a palesztínok két felkelés kirobbantásával válaszoltak a brit irányírás ellen, mindkettőt leverték a britek, a helyi zsidók pedig segítették a brit hatóságokat, ezzel növelve saját súlyukat.

A végső palesztín hiba pedig természetesen az 1947-es ENSZ-határozat elutasítása volt Palesztína felosztásáról egy zsidó és egy arab államra. A palesztínok az egészét akarták, de erre nem volt erejük. Pedig még ekkor is kisebbségben voltak a zsidók a területen, a II. ch. utáni masszív zsidó bevándorlás után is - a zsidó arány kb. 35 % volt 1947-ben, sőt a mind az ENSZ által kijelölt arab államban, mind a kijelölt zsidó államban arab többség lett volna!

Arab agresszió? Dávid és Góliát

A zsidó mítosz szerint a fiatal zsidó államot megtámadta az arab államok közössége, a palesztín lakosság aktív részvételével. Valamiféle Dávid-Góliát harc, melyből a bátor Dávid került ki győztesen, majd az agresszióban vétkes palesztín lakosság elmenekült. A valóságban az Izrael ellen támadó arab államok nem vetettek be komoly erőket, s semmilyen közös parancsnokság nem működött köztük, sokszor a haditerveket se egyeztették: jobban tartottak egymástól az egyes résztvevők, mint amilyen fontosnak látták a közös ellenség elleni harcot. Egyesek köztük a briteket se akarták magukra haragítani. Továbbá: a palesztín elit egy része kifejezetten nem támogatta az egész akciót, attól félve, hogy arab győzelem esetén, valamelyik arab állam fennhatósága alá kerülnek - elsősorban Jordániától féltek --, azaz nem lesz meg az általuk kívánt független arab Palesztína.

A történelem nagyrészt igazolta is ezeket a palesztín félelmeket. Amikor 1948-1967 között a palesztín területek része arab irányítás (Egyiptom, Jordánia) alatt állt, ezek az országok nem tettek semmit ott palesztín államiság kialakítása irányába. Egyoiptom ugyan létrehozott a saját irányítása alatti palesztín területen egy palesztín hatóságot, az azonban erősen jelképes hatáskörrel remdelkezett, s még ezt a szervet is megszüntették 1959-ben.

Viszont az arab államok által indított agresszió szabad kezet adott a zsidó vezetésnek: immár szabadon megszeghették az ENSZ-határozatot - hiszen azt az arabok korábban utasították el -, előnyösebb határokat alakítva ki. Továbbá megoldották a zsidó kisebbségi problémát: a háború alatt az arab lakosság zömét elüldözték, - természetesen nem önként távoztak, ez színtiszta etnikai tisztogatás volt -, így a háború után a korábbi 40 % zsidó arány a kijelölt zsidó államon belül immár 65 %-ra javult, ráadásul nagyobb területen.

A jelen

A jelenleg izraeli kontroll alatt álló területen a lakosság 66 %-a zsidó, 33 %-a arab. S bár a zsidó arány csökkenése nem várható - ennek oka a bevándorlás és a nagycsaládos ultraortodox zsidók -, ekkora kisebbséggel, ráadásul ellenséges kisebbséggel hosszú távon nem lehet egyetlen országot se irányítani. Izrael elemi érdeke, hogy valahogy megszabaduljon az arab lakosságtól, de közben biztonsága is fenntartható legyen - ez együtt megvalósíthatatlan. A másik út: közös zsidó-palesztín államiság létrehozása, de ez valószínűleg sose működne, plusz elfogadhatatlan ideológiailag mindkét fél számára.

A palesztín fél pedig ismét dupla vagy semmit játszik. De ezúttal az idő sokkal inkább nekik dolgozik.

Végül pár térkép:

az ENSZ felosztási terve: zöld - arab-palesztín állam, sárga - zsidó állam, piros - nemzetközi terület, szürke - más ország

az első arab-izraeli háború után, a helyzet 1948-1967 között: sárga - Izrael, szürke - más ország


a második arab-izraeli háború után, helyzet 1967-1982 küzütt: sárga - Izrael, szürke - más ország


mai állapo: sárga - Izrael, szürke - más ország, piros - Izraelen belüli palesztín autonómia

20 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://bircahang.blog.hu/api/trackback/id/tr7615543966

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Deak Tamas · http://valtozomult.blog.hu 2020.03.23. 10:09:57

A magyar nemzeti eszmének soha nem volt része a palesztin kendő.

Deak Tamas · http://valtozomult.blog.hu 2020.03.23. 11:18:27

@MAXVAL bircaman közíró: annak se, ezek pure nácik, semmilyen nemzethez nincs közük, csak "fajhoz". A náci terminológiában a horvátok meg az ukránok árja nép voltak (mindkettő perzsa eredetű lovasnép) a hollandok meg "fehér zsidók"

Gery87 2020.03.24. 21:45:32

Én sajnálom a palesztin népet, mert a hülye vezetőik miatt most tényleg semmijük nincs....
De ha nem lehet velük együtt élni akkor Izrael cigányai maradnak, kilátások nélkül....és az első adandó alkalommal ki lesznek paterolva!
Amúgy az ENSZ felosztási terve lett volna még a legjobb....plusz kitelepítés, lakosságcsere: a zsidó erre az arabok arra, homogén Izrael és Palesztina...pont.
persze megint sokat akartak egyesek...szomorú.

@Deak Tamas:

Megint beszélsz összevissza!
"fehér zsidók"...jha az...persze....
A nácik szerint a szlávok alacsonyabb rendűek voltak.
A germánok meg árják.
Ezen az változtatott hogy épp milyen volt a reális politikai és katonai helyzet...
Amíg bábállamot lehetett belőlük csinálni addig az elvből picit engedtek...ha nem, vagy nem volt érdeke a barom Hitlernek, akkor meg gőzerővel ment a náculás...
Minket se tartott sokra elhiheted...

Meg amúgy is ez az egész "náci fajelmélet" egy máz volt....a hatalomról meg a pénzről szólt...csak a legbirkább retkek vették szó szerint meg hitték el....ennyi. mindig azt mondták ami épp érdekükben állt....

Deak Tamas · http://valtozomult.blog.hu 2020.03.25. 08:25:35

@Gery87: Történész vagyok, nem igazán szoktam hülyeségeket "irogatni".

mult-kor.hu/20100816_feher_zsidoknak_tartottak_a_hollandokat_a_nacik
wangfolyo.blogspot.com/2011/10/egy-fajo-sziv.html

Szerintem próbálj meg történelmet tanulni, ne csak a régi népszabist vedd hitelesnek, hanem szakemberek munkáját is.

Gery87 2020.03.25. 19:45:27

@Deak Tamas:

De szoktál...hajaj.

Pont erről beszéltem, a nácik bárkiből "zsidót" csináltak ha úgy adódott....politika.

"A nácik a hollandokat más északi népekkel egyetemben az árják közé sorolta, s a némettel közel hasonló szintre helyezte a faji hierarchiában."

"Wilhelm Kube, a hírhedt körzeti megbízott beszédében „páratlan civilizációs feladatnak” nevezte az eladdig jórészt a német vállakra nehezedő akciót. "

Aztán hogy a gyakorlatban meg mi volt az megint más...

"A meleg hangú retorika azonban nem párosult a németek vendégszeretetével: a hollandokat nem szívlelték a nácik, akik úgy látták, hogy a hollandok barátkozni kezdenek az alacsonyabb rangúnak tartott szlávokkal."

Ennyi...

Gery87 2020.03.25. 19:46:55

@Deak Tamas:

A "népszabis" jelzőkéddel meg aztán kurvára hiteles és objektív történész lehetsz....

Gery87 2020.03.25. 19:57:32

Raffay Ernő is történész...a szabadkőműves hülyeségeivel szóval erről ennyit.

Deak Tamas · http://valtozomult.blog.hu 2020.03.25. 20:17:11

@Gery87: én meg nem arról beszéltem kit ki minek minősített, hanem arról, hogy a náci ideológiában a nemzetről szó sincs, hanem fajokról van szó, és szinte tökmindegy, milyen nemzethez tartozol, arra hoztam a két példát, de hozhatnék többet is. Gondolom eddig nem tudtad hogy öt szláv állam is harcolt a németek oldalán?
Hogy milyen történész vagyok, könnyen ellenőrizehed, ott a blog címe az orrod előtt.

Deak Tamas · http://valtozomult.blog.hu 2020.03.25. 20:19:36

@Gery87: "A "népszabis" jelzőkéddel meg aztán kurvára hiteles és objektív történész lehetsz.... ". Te meg tanuljál meg személyeskedés nélkül vitázni, és 33 évesen próbálj meg központozással ... egész mondatokban írni ... mert ez sokkal gázabb mint a népszabis jelzőke.

Gery87 2020.03.26. 01:32:38

@Deak Tamas:

"Gondolom eddig nem tudtad hogy öt szláv állam is harcolt a németek oldalán? "

Miért ne tudtam volna? Ez tény...
Ebből is látszik mennyire vették komolyan a saját fasságukat.
Hoztál példát, igen, de a cikk is csak engem igazolt.

---

Óh, értem akkor kössél bele a pontozásba...

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2020.03.26. 07:33:39

@Deak Tamas:

Plusz a szorb kisebbség ki lett kiáltva árjáknak a nácik által. Ez is egy vicces elem.

Deak Tamas · http://valtozomult.blog.hu 2020.03.26. 07:54:18

@MAXVAL bircaman közíró: hát ha azok is Perzsiából érkeztek mért ne :)

Deak Tamas · http://valtozomult.blog.hu 2020.03.26. 07:59:38

@Gery87: A holland példát erre a - nevezzük így - megjegyzésedre hoztam fel: ""fehér zsidók"...jha az...persze.... " mivel kiderült, hogy dunsztod sem volt arról, hogy létezett ilyen terminológia. De én folyamatosan nem arról beszélek, ha nem lenne feltűnő, hogy kik mennyire voltak árják vagy sem, hanem arról, hogy a nemzeti hovatartozásnak ebben nem volt szerepe, fajokról volt szó.

Gery87 2020.03.26. 12:37:12

@Deak Tamas:

Irreleváns hogy tudtam e lezsidóztak e valaha egy hollandot a nácik...
Alapból germán árják, ez tény....

"kik mennyire voltak árják vagy sem, hanem arról, hogy a nemzeti hovatartozásnak ebben nem volt szerepe, fajokról volt szó."

És?
Nemtagadta senki hogy fajban is gondolkodtak.

Viszont amit írtál:
A náci terminológiában a horvátok meg az ukránok árja nép voltak (mindkettő perzsa eredetű lovasnép) a hollandok meg "fehér zsidók"

Na ez nem igaz!
Nem voltak ezen népek árjának minősítve....a hollandokat sem vették alapból "zsidónak"....germánok voltak tehát alapból árják, pont.
A linkelt cikkben sincs róla szó, pont az ellenkezőjéről......csak a címben hangzik el.
De ezt is leírtam miért lehetett...

Gery87 2020.03.26. 12:42:14

@MAXVAL bircaman közíró:

Politika....@Deak Tamas:

"mindkettő perzsa eredetű lovasnép"

ekkora baromságot.

Az alap az volt hogy a szlávok nem árják, hanem rabszolgának meg hullának való "szemetek".
A germánok meg árják, uralkodásra termett faj...bla bla....

Ami ettől eltért az szimpla politika.....
Nem kell belelátni semmi perzsa, szkíta fasságot....
Biztos volt olyan agyalágyult náci aki mondott ilyet, de ez olyan mint a hollandok zsidózása.....kivétel....egyedi, speciális esetek...

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2020.03.26. 13:08:33

@Gery87:

Eleve a náci árja fogalom nem teljesen azonos a tudományos árja fogalommal.

Tudományosan árják az észak-indiaiak,a tadzsikok, pastuk, perzsák, a görögök, a szlávok.

Egyszer egy neonáci haverommal átbeszéltem ezt a témát. Ő azt mondta, a nyelv nem döntő, hanem a vér számít. Pl. a zészakolaszok árják, de a déliek nem, mert keveredtek szemita fajokkal. Ahogy a latin-amerikaiak is szinte sose árják, mert van benneük arab, zsidó, indián, baszk vér.
magyar nyelvű szemfelnyitó, mélyelemző és tájékoztató média